Behandelingen en Testen

Kinderfysiotherapie


Wat is een kinderfysiotherapeut?

Na de opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling en hun bewegend functioneren. Deze kennis is opgedaan in een vierjarige post-HBO-opleiding. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Hij of zij werkt altijd volgens een behandelplan, waar nodig in overleg met andere disciplines zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut. Behandelingen worden na een evaluatie gerapporteerd aan de verwijzer.

 


Hoe werkt de kinderfysiotherapeut.

De kinderfysiotherapeutische behandeling begint met een intake. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau van het kind. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.

 

Behandeling

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen. Het stimuleert de motorische functies en vergroot het plezier in bewegen.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voornamelijk uit hanterings- en speladviezen aan de ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling in de dagelijkse verzorging integeren. Indien nodig vindt de behandeling thuis plaats. Dit kan gelden voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige beperking. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Voor sommige hulpvragen is advies voldoende, bij chronische klachten duurt de behandeling langer.

 


Verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 is geen verwijzing meer nodig voor de (kinder)fysiotherapie. De eerste 18 behandelingen kinderfysiotherapie, per kalenderjaar worden volledig vergoed uit de basisverzekering. Wanneer er meerdere behandelingen per kalenderjaar nodig zijn is het afhankelijk van de ernst van de klacht en de aanvullende verzekering hoe de vergoeding is. Dit kunt u nagaan in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw zorgverzekeraar. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt GEEN EIGEN RISICO.